2024 Kovo 01, Penktadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Verslo žinios

Ap­tar­tos vers­lo plėt­ros ak­tua­li­jos

Paskelbta: 2012-12-05 12:24:21
Lapk­ri­čio 30 d. Rie­ta­vo Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jo­je lan­kė­si Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK), jun­gian­čios dau­giau nei 2 700 įvai­raus pro­fi­lio vers­lo įmo­nių, pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis. Su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­za­vo Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­ga (pre­zi­den­tas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas).
Rea­guos į ak­tua­li­jas
Su­si­tik­ti su Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu Ro­ber­tu Dar­giu į Rie­ta­vą at­vy­ko gau­sus bū­rys sėk­min­gai vei­kian­čių įmo­nių va­do­vų - Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­rių.
AB DNB ban­ko Eko­no­mi­nių ty­ri­mų pa­da­li­nio va­do­vas Ro­kas Ban­ce­vi­čius per­skai­tė pra­ne­ši­mą te­ma „Ar­ti­miau­sios Lie­tu­vos mak­roe­ko­no­mi­kos ten­den­ci­jos“. Ak­cen­tuo­tos ak­tua­liau­sios vers­lo pro­ble­mos, mo­kes­čių po­li­ti­kos kryp­tys.
Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas J. E. Ba­čins­kas, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis bei Plun­gės Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas ku­ni­gas Ju­lius Meš­kaus­kas.
LPK pre­zi­den­tas R. Dar­gis pa­ti­ki­no, kad jam di­džiu­lė gar­bė su­si­tik­ti su šio kraš­to vers­li­nin­kais. Mat anks­tes­nis LPK pre­zi­den­tas - švie­saus at­mi­ni­mo Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Bro­nis­lo­vas Lu­bys - bu­vęs plun­giš­kis, iš­ki­li as­me­ny­bė ir di­džiu­lis mo­ra­li­nis au­to­ri­te­tas. P. Dar­gis mi­nė­jo bu­vęs la­bai ar­ti­mas su ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­siu B. Lu­biu, ne kar­tą su juo te­kę dis­ku­tuo­ti ak­tua­liais vers­lo ir vals­ty­bės plėt­ros klau­si­mais. Tad pe­rim­ti LPK „vai­rą“ į sa­vo ran­kas jam esąs di­džiu­lis iš­šū­kis.
Pra­ne­šė­jo nuo­mo­ne, kad ir ko­kių pa­žiū­rų be­bū­tų val­džia – rei­kia pa­tiems spręs­ti ei­na­mą­sias ša­lies pro­ble­mas, ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į ak­tua­li­jas. „Ne­rei­kė­tų bū­ti nai­viais ir ti­kė­tis, kad ry­tą at­si­bu­dęs koks Vy­riau­sy­bės na­rys su­si­mąs­tys, kaip pa­dė­ti, pa­vyz­džiui, Ma­žei­kiams... Vy­riau­sy­bę rei­kia in­for­muo­ti apie iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, „spaus­ti“ priim­ti tei­sin­gus spren­di­mus“, - sa­kė R. Dar­gis.

daugiau skaitykite paspaudę nuorodą..

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai