2023 Spalio 04, Trečiadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Straipsniai

Menininkė nutapė Dailės namus

Menininkė nutapė Dailės namus

Paskelbta: 2014-11-07 12:22:37
Perskaitė: 2441
Skir­tin­gų ryš­kių spal­vų šle­pe­tės nu­spal­vin­tos tiks­lin­gai. Jos de­ra prie spal­vo­tų me­ni­nin­kės Edi­tos Sū­džiū­tės Dai­lės na­mų sie­nų, ko­lo­nų, veid­ro­džio. Na­mai, o ne dai­lės stu­di­ja ar mo­kyk­la – taip ji va­di­na šį rug­sė­jį at­ver­tą kū­ry­bi­nę erd­vę. Na­mų dva­sią ku­ria švie­sa, gė­lės, se­no­viš­ki bal­dai su tei­gia­ma au­ra ir kam­ba­rį už­pil­dan­ti džia­zo mu­zi­ka.

simona@skrastas.lt

Kam­ba­ry­je pri­jau­kin­tos mū­zos

Dai­lės na­muo­se, ku­rių šei­mi­nin­kė šlep­si ap­sia­vu­si ryš­kias­pal­vė­mis šle­pe­tė­mis, ap­gal­vo­ta kiek­vie­na de­ta­lė. Gel­to­ni puo­de­liai, iš ku­rių ge­ria­me ar­ba­tą, vai­šių spal­va bei for­ma – svar­būs po­tė­piai bend­ra­me kam­ba­rio vaiz­de.

E. Sū­džiū­tė įsi­lei­džia į nau­jus na­mus, ku­riuos jau spė­jo pri­si­jau­kin­ti. Kū­rė juos vi­są va­sa­rą – nuo kon­cep­ci­jos iki re­mon­to dar­bų vis­ką da­rė pa­ti. Rug­sė­jo pra­džio­je na­mai at­vė­rė du­ris ir jau prii­ma sve­čius. Tie­sa, du­rys dar ne­baig­tos – ša­lia jų, ant grin­dų, tu­rė­tų at­si­ras­ti nu­ta­py­tas mar­gas ki­li­mas.

„Ši erd­vė gi­mė, nes bū­tent da­bar pa­si­ju­tau su­bren­du­si tai pa­da­ry­ti. Sub­ren­dau ne tik to­kiam in­ter­je­rui, bet ir da­ly­tis sa­vo pa­sau­liu su ki­tais“, – kal­ba me­ni­nin­kė. Iki šiol Šiau­lių dai­lės mo­kyk­lo­je mo­kiu­si vai­kus E. Sū­džiū­tė ta­py­ti ėmė mo­ky­ti ir suau­gu­siuo­sius.

„Na­mai, vi­sų pir­ma, yra bū­se­na, o ji ku­ria­ma. At­mos­fe­ra čia vi­siš­kai ki­to­kia, ne­gu mo­kyk­lo­je, ku­ri aso­ci­juo­ja­si su tie­siu dis­cip­li­nos stu­bu­ru. Čia ge­ra bū­ti, jau­tie­si lais­vai, jau­kiai, ap­lin­ka ga­li įkvėp­ti, pri­jau­kin­ti mū­zas, pa­dė­ti at­si­ras­ti kū­ry­bi­niams su­ma­ny­mams“, – sa­ko me­ni­nin­kė.

In­ter­je­ras tu­rė­jo bū­ti pri­tai­ky­tas ir jau­kiai bū­ti sti­lin­go­je ap­lin­ko­je, ir kū­ry­bi­niam dar­bui. Atė­ję va­ka­re iš ofi­cia­lios dar­bo ap­lin­kos ar iš sa­vo bu­to suau­gu­sie­ji pa­ten­ka į ki­to­kį pa­sau­lį. „Gal­būt ga­liu sa­ky­ti – į ma­no pa­sau­lį“, – pa­tiks­li­na Edi­ta.

Daugiau skaitykite :

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai