2023 Rugsėjo 24, Sekmadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Straipsniai

 Kambario baldai gaminami iš medžio šakų

Kambario baldai gaminami iš medžio šakų

Paskelbta: 2013-09-02 13:47:57
Perskaitė: 2697
No­rint pi­giai pa­si­ga­min­ti ori­gi­na­lius bal­dus – ne­bū­ti­na ge­ra ir bran­gi me­die­na. Tai ga­li pa­tvir­tin­ti Ja­sai­čių vien­kie­my­je (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) gy­ve­nan­tis Ro­mas Če­pu­lio­nis. Vy­ras sa­vo ran­ko­mis iš ša­kų su­meist­ra­vo mie­ga­mo­jo kam­ba­rio komp­lek­tą.

Kū­ry­ba pra­ver­tė tau­pant

Lais­vą va­lan­dė­lę im­tis sta­liaus ama­to Ro­mui Če­pu­lio­niui įpras­ta. Ne­se­niai įsi­gy­ta­me vien­kie­my­je, ap­sup­ta­me miš­ko, tvar­kant ori­gi­na­liai na­mus ir ap­lin­ką be meist­ra­vi­mo sun­ku bū­tų iš­si­vers­ti. rei­kia ir kū­ry­bos, kai no­ri­ma iš­si­suk­ti ma­žiau­sio­mis šei­mos biu­dže­to są­nau­do­mis.

Mie­ga­mo­jo bal­dus jis pa­si­ga­mi­no iš stam­bių ąžuo­lo ir uo­sio ša­kų, ku­rių pri­si­rin­ko mal­kų krū­vo­je ir miš­ke.

„Mal­kas ruošti pra­de­du tik tuo­met, kai vi­są at­vež­tą me­die­ną ge­rai ap­žiū­riu: kas iš ko ga­lė­tų išei­ti“, – pa­sa­ko­ja vie­no gra­žiau­sių ra­jo­ne vien­kie­mio šei­mi­nin­kas.

Bal­dus Ro­mas kū­rė ir meist­ra­vo dau­giau kaip me­tus. Kiek­vie­nai de­ta­lei rei­kė­jo ras­ti ją ati­tin­kan­čią ša­ką, o pa­skui de­rin­ti ją prie ki­tos.

Bal­dai – pa­tva­rūs ir mie­li

R. Če­pu­lio­nio šei­ma ver­ti­na na­tū­ra­lių me­džia­gų bui­ties daik­tus, se­no­vi­nį pa­li­ki­mą, to­dėl šei­mai ma­lo­nu, kad mie­ga­ma­jo­jo bal­dai – iš na­tū­ra­lus me­džio.

Kam­ba­ry­je pa­to­giai nak­vy­nei ga­li įsi­tai­sy­ti ke­tu­ri žmo­nės: dvi­gu­lė­je ir dvie­jų aukš­tų lo­vo­se.

Dviaukš­tė sto­vi vie­nu kraš­tu pri­glu­du­si prie sie­nos, ta­čiau nors ir ne­prit­vir­tin­ta – sta­bi­li ir sun­kiai pa­ju­di­na­ma. Į šios lo­vos ant­rą­jį aukš­tą už­ko­pia­ma ko­pė­tė­lė­mis, ku­rios, kaip ir vi­si kam­ba­rio bal­dai – iš ša­kų.

Kai ku­rios bal­dų de­ta­lės pa­ga­min­tos iš išil­gai per­pjau­tų ša­kų, kad bū­tų sta­bi­les­ni ir dai­les­ni jų su­jun­gi­mai, sutvirtinti me­ta­li­nė­mis verž­lė­mis.

Taip bu­vo pa­si­da­ry­ta ir kny­gų len­ty­na, sta­le­lis nak­ti­nei lem­pai ir va­ka­ro kny­gai, spin­te­lė smulk­me­noms su ni­ša te­le­vi­zo­riui.

Iš ki­tos ša­kos, per­skro­dus ir pa­ryš­ki­nus kal­tu jos iš­lin­ki­mus, išė­jo be­veik per vi­są sie­ną iš­si­tem­pu­si "ly­de­ka", tar­nau­jan­ti kaip pa­ka­ba rū­bams. Ant mal­koms at­ga­ben­tos trin­kos Ro­mas ap­ti­ko keis­tą suau­gi­mą, pri­me­nan­tį pra­si­žio­ju­sią šuns gal­vą. Iš to gum­bo išė­jo prie bal­dų pui­kiai de­ran­tis nak­ti­nės lem­pos gaubtas.

2013 m. rugpjūčio 29 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Daugiau skaitykite : http://www.skrastas.lt/?data=2013-09-02&rub=1144267695&id=1377684513&pried=2013-08-29

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai