2023 Spalio 04, Trečiadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Straipsniai

Kylanti įmonė – sėkmė regionui

Kylanti įmonė – sėkmė regionui

Paskelbta: 2013-02-13 14:14:01
Perskaitė: 2048
Šiau­liuo­se vei­kian­čiai bend­ro­vei „Stat­ga“ įteik­tas vie­nas gar­bin­giau­sių ša­lies vers­lo ap­do­va­no­ji­mų – „Lie­tu­vos eks­por­to“ pri­zas. Per­nai bend­ro­vės eks­por­tas, pa­ly­gin­ti su 2011-asiais, pa­di­dė­jo 62 pro­cen­tais. Įmo­nės va­do­vas Ry­tis Di­jo­kas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad šiais pa­sie­ki­mais neap­si­ri­bos – ne­tru­kus įmo­nė išaugs dvi­gu­bai.

Ap­do­va­no­ta „Lie­tu­vos eks­por­to“ pri­zu

Iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je Vy­riau­sy­bės rū­muo­se bend­ro­vei „Stat­ga“ bu­vo įteiktas „Lie­tu­vos eks­por­to“ pri­zas. Šie kas­me­ti­niai Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mai ski­ria­mi kom­pa­ni­joms, ga­mi­nan­čioms eks­por­to ga­mi­nius, tei­kian­čioms eks­por­to pa­slau­gas bei ska­ti­nan­čioms lie­tu­viš­kų pre­kių, pa­slau­gų par­da­vi­mą už­sie­ny­je.

Įmo­nė „Stat­ga“ per­nai par­da­vė pro­duk­ci­jos dau­giau kaip už 75 mi­li­jo­nus li­tų, eks­por­ta­vo di­džią­ją da­lį ga­mi­nių – 98 pro­cen­tus. Šiau­lie­čių ga­mi­niai pa­sie­kė ne tik tra­di­ci­nes Va­ka­rų Eu­ro­pos, bet ir nau­jas – Ru­si­jos, JAV, Ka­na­dos rin­kas. Ly­gi­nant su 2011 me­tais, bend­ro­vės eks­por­to apim­tys išau­go 62 pro­cen­tais.

Sau­go sa­vo re­pu­ta­ci­ją

Per­nai įmo­nė­je at­lik­tas au­di­tas pa­tvir­ti­no, kad „Stat­ga“ ati­tin­ka aukš­tus etiš­ko ir so­cia­liai at­sa­kin­go vers­lo stan­dar­tus.

„Tarp­tau­ti­nės kom­pa­ni­jos, ku­rioms mū­sų įmo­nė tie­kia sa­vo ga­mi­nius, ste­bi, ko­kio­mis są­ly­go­mis dir­ba dar­buo­to­jai, koks yra jų dar­bo už­mo­kes­tis, ir tai įver­ti­na. Jei­gu ne­bū­tu­me aukš­tai ver­ti­na­mi, ne­ga­lė­tu­mė­me dirb­ti su sa­vo par­tne­riais“, – ak­cen­ta­vo įmo­nės di­rek­to­rius Ry­tis Di­jo­kas.

Jo tei­gi­mu, už­sie­nio kom­pa­ni­jos la­bai sau­go sa­vo re­pu­ta­ci­ją, to­dėl nė vie­nas pro­duk­tas ne­ga­li bū­ti su­kur­tas iš­nau­do­jant žmo­nes. Toks esąs eu­ro­pie­tiš­ko ga­min­to­jo ir pir­kė­jo men­ta­li­te­tas – ne­no­ri­ma ne­lai­min­gų dar­buo­to­jų su­kur­to pro­duk­to. Prie­šin­gai nei Azi­jos ša­ly­se, kur į tai ne­krei­pia­ma dė­me­sio.

„Per­nai su­lau­kę au­di­to­rių pa­sta­bos dėl triukš­mo dar­bo vie­to­je, nors ir ati­ti­ko­me Lie­tu­vo­je tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus, įdie­gė­me ty­liau dir­ban­čią šiuo­lai­ki­nę įran­gą, kad ne­bū­tų ža­lo­ja­ma dar­buo­to­jų svei­ka­ta“, – pri­si­mi­nė di­rek­to­rius.

Jis ak­cen­ta­vo, kad įmo­nė in­ves­tuo­ja į dar­buo­to­jų mo­ky­mą ir jų kva­li­fi­ka­ci­ją. Nes in­te­lek­tua­lus dar­buo­to­jas dir­ba efek­ty­viau ir už­tik­ri­na sklan­des­nę ga­my­bą, o tai ke­lia „Stat­gos“ kon­ku­ren­cin­gu­mą.

Daugiau skaitykite paspaudę nuorodą...

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai