2024 Liepos 13, Šeštadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Straipsniai

Paramos lėšos pravertė ir įmonėms, ir bedarbiams

Paramos lėšos pravertė ir įmonėms, ir bedarbiams

Paskelbta: 2013-01-31 22:12:12
Perskaitė: 2106
Įdar­bi­no de­šimt be­dar­bių

UAB „Gra­fų bal­dai“ įstei­gė de­šimt nau­jų dar­bo vie­tų: vie­ną ope­ra­to­riaus ir de­vy­nias pa­gal­bi­nių dar­bi­nin­kų. Še­ši iš jų – iki 29-erių me­tų, dviem – per 50. Vie­nas įdar­bin­tų­jų tu­ri aš­tuo­ne­rių me­tų vai­ką. Vie­nas – il­gą lai­ką dar­bo ne­ra­dęs as­muo.

Įmo­nė įsi­gi­jo kon­ve­je­ri­nę kir­pi­mo ma­ši­ną, pneu­ma­ti­nes verž­lių ka­li­mo stak­les, au­to­ma­ti­nę ka­li­mo ma­ši­ną, komp­re­so­rių.

Žyd­rū­nas Gri­nius, UAB „Gra­fų bal­dai“ di­rek­to­rius, pa­sa­ko­jo, kad sun­kiau­sia tarp be­dar­bių su­ras­ti tik­rai no­rin­čius dirb­ti žmo­nes. Vi­si de­šimt įdar­bin­tų­jų įmo­nė­je įsi­tvir­ti­no il­gam: „Ma­nau, kad šie žmo­nės jau pri­ta­po ir dirbs įmo­nė­je be pro­ble­mų“.

daugiau skaitykite paspaudę nuorodą....

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai