2023 Spalio 04, Trečiadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Straipsniai

„Manija“ įgyvendino dar vieną sumanymą

„Manija“ įgyvendino dar vieną sumanymą

Paskelbta: 2012-06-08 12:46:27
Perskaitė: 2721
Gin­kū­nų me­nų stu­di­jos „Ma­ni­ja“ na­rės, pa­si­rau­su­sios spin­to­se bei pa­lė­pė­se, kū­ry­bin­gai at­nau­ji­nu­sios rastus rakandus, mies­te­lio Kul­tū­ros cent­re su­ren­gė dar vie­ną pa­ro­dą.

brikas@skrastas.lt

Iš­gel­bė­jo nuo są­var­ty­no

Pa­ro­do­je „Se­nas... nau­jas!“ eks­po­nuo­ja­mi bal­dai, bui­ties ra­kan­dai, bu­te­liai, dė­žu­tės ir ki­ti daik­tai, bet jau ne to­kie, ko­kie bu­vo anks­čiau. Jie at­nau­jin­ti, pa­gra­žin­ti, de­ko­ruo­ti dau­giau­siai de­ku­pa­žo, taip pat šil­ko ta­py­bos ir ki­to­kia tech­ni­ka.

Bu­vu­sios įvai­rių pre­kių pa­kuo­tės da­bar pra­vers kam nors su­si­dė­ti. Išaug­tu gu­mi­niu vai­kų apa­vu, da­bar jau ta­pu­siu puoš­niu, ga­li bū­ti pa­puo­šia­mas kam­ba­rys.

Sa­vo dar­bus, su­kur­tus nuo ko­vo mė­ne­sio, pa­ro­dai pa­tei­kė Eg­lė Če­lut­kie­nė, Sand­ra Da­nu­se­vi­čie­nė, Ire­na Dir­ge­lie­nė, Jur­gi­ta Mil­kin­tai­tė, Ona Pet­rai­tie­nė, Gra­ži­na Pet­raus­kie­nė ir Ra­sa Su­din­tie­nė.

Ati­da­rant pa­ro­dą, me­nų stu­di­jos „Ma­ni­ja“ va­do­vė S. Da­nu­se­vi­čie­nė su­si­rin­ku­sie­siems at­sklei­dė, kas pa­ska­ti­no ją su­reng­ti: „Mū­sų var­to­to­jiš­ko­je vi­suo­me­nė­je at­si­ra­do ne­pa­gar­ba daik­tui. Bet ko­kiam. Vis­kas ke­liau­ja į šiukš­lių dė­žes, į są­var­ty­nus. Kar­tais ne­pa­gal­vo­ja­me, kad tas at­si­bo­dęs, ne­rei­ka­lin­gas bui­ty­je daik­tas gal ga­li kaž­kam pa­dė­ti ar pa­pras­čiau­siai su­teik­ti džiaugs­mo“.

Ši nuo 2004-ųjų vei­kian­čios, bet už­per­nai su­si­bū­ru­sios iš nau­jo stu­di­jos „Ma­ni­ja“ pa­ro­da – aš­tun­to­ji.

Daugiau skaitykite paspaude nuoroda...

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai