2024 Birželio 16, Sekmadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Straipsniai

Baldų gamintojai didina apimtis

Baldų gamintojai didina apimtis

Paskelbta: 2012-02-17 12:46:08
Perskaitė: 3523
Min­dau­gių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) vei­kian­ti Kęs­tu­čio Taut­vai­šo bal­dų ga­my­bos įmo­nė jau ke­le­tą mė­ne­sių dir­ba dvi­gu­bai di­des­niu pa­jė­gu­mu. Bal­dai ke­liau­ja į nau­ją tarp­tau­ti­nės kom­pa­ni­jos vieš­bu­tį Kau­ne, ga­be­na­mi į Nor­ve­gi­ją, Da­ni­ją, mez­ga­mi vers­lo ry­šiai su Lat­vi­ja.

Ga­mi­na bal­dus vieš­bu­čiui

Įmo­nė­je „Jo­niš­kio bal­dai“ dar­bas vir­te ver­da. Prie la­mi­na­vi­mo li­ni­jos dir­ban­tis Žyd­rū­nas Pa­ka­ti­lius lei­džia plokš­tes, ku­rias ki­tas dar­buo­to­jas nui­ma, ati­džiai ap­žiū­ri ir nu­ne­ša.

Vy­rai spar­čiai plu­ša, rei­kia įvyk­dy­ti tarp­tau­ti­nės kom­pa­ni­jos, Kau­ne ati­da­ran­čios vieš­bu­tį, už­sa­ky­mą, ku­rio ver­tė – be­veik pu­sė mi­li­jo­no li­tų.

400 vieš­bu­čių val­dan­ti kom­pa­ni­ja jo­niš­kie­čius pa­si­rin­ko ap­klau­sos bū­du. Įmo­nės bal­dai už­pil­dys vi­sus vieš­bu­čio kam­ba­rius.

Tai – pir­mas už­sa­ky­mas to­kiam vieš­bu­čiui. Anks­čiau jo­niš­kie­čiai bal­dais ap­rū­pi­no vie­tos, tai yra – Jo­niš­kio kraš­to – vieš­bu­čius, poil­si­nes, ka­vi­nes.

Nau­ją vo­kiš­ką la­mi­na­vi­mo apa­ra­tą, ku­ris dar­bus pa­spar­ti­no dvi­gu­bai, įmo­nė įsi­gi­jo praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį, pa­si­nau­do­ju­si vals­ty­bės pa­ra­ma, tei­kia­ma Vie­ti­nio užim­tu­mo ini­cia­ty­vos pro­jek­tams. Dirb­ti priim­ti 4 dar­bi­nin­kai. Vė­liau pa­pil­do­mai įdar­bin­ti dar 6 žmo­nės.

Vo­kiš­ka li­ni­ja – to­bu­les­nė

„Prieš pen­ke­rius me­tus įsi­gi­jo­me to­kią pat, tik ita­lų ga­my­bos, la­mi­na­vi­mo li­ni­ją, bet su ja ne­bes­pė­da­vo­me pil­dy­ti už­sa­ky­mų. Gre­ta pa­sta­tę vo­kiš­ką li­ni­ją iš kar­to pa­ju­to­me skir­tu­mą. Jei pir­mo­jo­je ope­ra­ci­jos bu­vo re­gu­liuo­ja­mos žmo­gaus, vo­kiš­ko­je vis­kas au­to­ma­ti­zuo­ta, ma­ši­na pa­ti pa­ste­bi klai­dą ir ją iš­tai­so. Be to, li­ni­jos spar­ta – dvi­gu­bai grei­tes­nė,“ – pri­va­lu­mus var­di­ja įmo­nės sa­vi­nin­kas Kęs­tu­tis Taut­vai­šas.

Vers­li­nin­kas skai­čiuo­ja, kad nau­jos stak­lės at­si­pirks per 3 me­tus.

Kęs­tu­čio Taut­vai­šo bal­dų įmo­nė­je kri­zės pa­da­ri­nių ne­si­jau­čia. Šiuo me­tu dir­ba 33 žmo­nės ar­ba – maž­daug 10 dau­giau nei per kri­zę.

Op­ti­mis­tiš­kas nu­si­tei­ki­mas

„Skai­tant laik­raš­čius, žiū­rint te­le­vi­zi­ją su­si­da­ro įspū­dis, kad vers­le ir gy­ve­ni­me vis­kas blo­gai. Ta­čiau mes šie­met tu­rė­tu­me ir apy­var­tą, ir dar­buo­to­jų skai­čių pa­di­din­ti 30 pro­cen­tų,“ – op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs vers­li­nin­kas.

Jei se­niau į par­duo­tu­ves Vil­niu­je iš šios įmo­nės iš­ke­liau­da­vo 1–2 siun­tos per mė­ne­sį, da­bar ve­ža­ma po 3 per sa­vai­tę.

Praė­ju­sį ru­de­nį, anot vers­li­nin­ko, apy­var­ta ir vie­tos rin­ko­je, tai yra – Lie­tu­vo­je, su­grį­žo į prieš­kri­zi­nį ly­gį. Bal­dų ga­my­bos už­sa­ky­mai pra­de­da aug­ti maž­daug rugp­jū­čio mė­ne­sį ir pa­ts bu­mas ky­la prieš Ka­lė­das. „Jo­niš­kio bal­dai“ šiuo me­tu te­be­pil­do už­sa­ky­mus iš praė­ju­sių me­tų pa­bai­gos.

Kei­čia­si pir­kė­jų po­rei­kiai

„Ma­lo­niai ste­bi­na, kad žmo­nės pra­de­da rink­tis bran­ges­nius bal­dus. Jei se­niau klien­tai klaus­da­vo, ką tu­ri­me pi­giau, da­bar – ką ga­li­me pa­siū­ly­ti ge­res­nio,“ – pa­ste­bi K. Taut­vai­šas.

Įmo­nė­je dir­ba dvi dip­lo­muo­tos di­zai­ne­rės. Bal­dų iš­vaiz­da rū­pi­na­si ir pa­ts įmo­nės va­do­vas bei ga­my­bos di­rek­to­rius Li­nas Bui­ko.

Jo­niš­kio bal­di­nin­kai jau dve­jus me­tus bend­ra­dar­biau­ja su nor­ve­gais. Į šią ša­lį ke­liau­ja vo­nios ir vir­tu­vės bal­dai. Mat Nor­ve­gi­jo­je įreng­to na­mo ne­ga­li­ma par­duo­ti be šių dvie­jų pa­tal­pų vi­siš­ko įren­gi­mo.

Taip pat bal­dų siun­tos ve­ža­mos į Da­ni­ją, ku­ria­mi pir­mie­ji ry­šiai su Lat­vi­ja.

2012 m. Vasario 15 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai