2024 Liepos 13, Šeštadienis
Facebook grupė Google+ Youtube kanalas
Baldųpramonė.lt

Naujienos

Karščiausios interjero tendencijos – iš Milano

Karščiausios interjero tendencijos – iš Milano

Paskelbta: 2013-04-18 19:26:14
Perskaitė: 2238
Šiau­lie­tė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Ir­mi­na Sa­vic­kie­nė iš di­džiau­sios Eu­ro­po­je bal­dų pa­ro­dos „I Sa­lo­ni 2013“ Mi­la­ne (Ita­li­ja) su­grį­žo su karš­čiau­sio­mis nau­jie­no­mis. Do­mi­nuo­ja įvai­riau­si interjero pa­ste­li­niai at­spal­viai, bal­dus puo­šia me­ta­lo de­ta­lės, da­žy­tas stik­las, na­tū­ra­laus me­džio teks­tū­ros, odos, megz­tų ar net kai­lio de­ta­lės.

Drą­si­na­ma de­rin­ti

Kas­me­ti­nė­je bal­dų pa­ro­do­je in­ter­je­ro di­zai­ne­rė sten­gia­si ap­si­lan­ky­ti kiek­vie­ną pa­va­sa­rį, nes Lie­tu­vo­je vyks­tan­čios bal­dų, in­ter­je­ro di­zai­no pa­ro­dos ke­lia liū­de­sį – ma­dos ten­den­ci­jas ga­lima pa­ma­ty­ti tik už­sie­ny­je.

„Šie­me­ti­nė­je pa­ro­do­je bu­vo įvai­riau­sių sti­lių: nuo vin­ta­ži­nio, ret­ro iki mi­ni­ma­lis­ti­nio mo­der­naus. Do­mi­na­vo įvai­riau­si mė­ly­nų to­nų at­spal­viai: ka­ra­liš­ka mė­ly­na, azu­ras, cia­nas ir ki­ti, pa­ste­li­niai at­spal­viai: grie­ti­nė­lės bal­tu­mo, švel­nios pil­kos, žals­vos ar ko­ra­lų rau­do­ni to­nai“, – sa­kė di­zai­ne­rė.

De­ri­na­mos, pa­sa­ko­ja I. Sa­vic­kie­nė, at­ro­dy­tų, ne­la­bai de­ran­čios spal­vos, ta­čiau re­zul­ta­tas bū­na pui­kus. Vie­no­je in­ter­je­ro ir bal­dų kom­po­zi­ci­jo­je ga­li bū­ti ir de­šimt ža­lios ar ki­to­kios spal­vos at­spal­vių.

Pas­te­li­nių spal­vų in­ter­je­rui ne­ven­gia­ma bal­dus pa­ryš­ki­nan­čių de­ta­lių: pa­gal­vė­lių, švies­tu­vų, va­zų, sta­le­lių, ple­dų. Nau­ja ten­den­ci­ja – ant bal­dų at­si­ran­dan­ti me­ta­lo ap­dai­la ar da­žy­tu stik­lu kli­juo­ti bal­dų pa­vir­šiai.

„Nau­ją kvė­pa­vi­mą ir iš­vaiz­dą įgi­jo pin­ti bal­dai. Tam­pa po­pu­lia­rus šiurkš­tus, kie­tą li­ną imi­tuo­jan­tis bal­dų au­di­nys, ne­ma­žai stam­biu raš­tu megz­tų de­ta­lių: ple­dų, pa­gal­vė­lių“, – sa­kė mo­te­ris.

Ver­žia­si na­tū­ra­lu­mas

Kaip ir praė­ju­siais, taip ir šiais me­tais, itin gau­su bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių iš na­tū­ra­laus, ma­žai ap­dirb­to ar pa­keis­to me­džio. Eks­ter­je­ras glau­džiai su­si­py­nė in­ter­je­ru: lau­ko de­ta­lės drą­siai ke­liau­ja į na­mus.

„Di­de­lių rei­ka­la­vi­mų ne­be­ke­lia­ma švies­tu­vams, daž­niau­siai tai – pa­pras­čiau­sios lem­pu­tės ar­ba lem­pu­čių rez­gi­nys ant il­go elekt­ros lai­do, su­suk­tos ir pa­ka­bin­tos rei­ka­lin­go­je vie­to­je. Mo­der­nu – pa­sta­to­mas-su­len­kia­mas švies­tu­vas. Svar­bus tam­pa bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių ap­švie­ti­mas“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si di­zai­ne­rė.

Bal­dų ga­my­bo­je pla­čiai nau­do­ja­ma įvai­rios fak­tū­ros oda: ap­trauk­ti sta­le­lių, spin­te­lių pa­vir­šiai, len­ty­nos, kė­dės. In­ter­je­ruo­se su­skam­ba me­ta­li­zuo­ti minkš­ti krės­lai, len­ty­nos, raus­vo me­ta­lo ko­je­lės, pri­de­rin­tos prie pa­ste­li­nio in­ter­je­ro.

„Daug spal­vų žais­mo, de­ta­lių de­ri­ni­mo, kvie­ti­mo ne­bi­jo­ti de­rin­ti skir­tin­gas for­mas ir fak­tū­ras. Bal­dai ga­li bū­ti skir­tin­gų for­mų, bet vie­nos spal­vos. Ar­ba skir­tin­gų spal­vų, o vie­nos for­mos. Pa­vyz­džiui, skir­tin­gų spal­vų len­ty­nos, spin­tos du­rys. Ne­bi­jo­ma in­ter­je­rui pa­nau­do­ti ir ki­to sti­liaus de­ta­lę ar bal­dą“, – var­di­jo I. Sa­vic­kie­nė.

Daugiau skaitykite paspaudę nuorodą...

Tavo reklama Arch.lt Intelligent kitchen Granuliniai katilai